Tietosuojaseloste

 1. Rekisterinpitäjä
  Ratsastus & Media Mahlakaarto
  Haavikkotie 11 B 7, 90630 Oulu
  mahlakaarto.viivi@gmail.com
  0505143312
  3314390-5

 2. Rekisterin nimi
  Ratsastus & Media Mahlakaarto asiakasrekisteri

 3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
  Henkilötietoja käsitellään seuraaviin tarkoituksiin:
  – Asiakassuhteen hallinta ja ylläpito
  – Palveluiden tuottaminen ja kehittäminen
  – Markkinointi ja viestintä
  – Lakisääteisten velvoitteiden täyttäminen

 4. Rekisterin tietosisältö
  Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:
  – Nimi
  – Yhteystiedot (sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoite)
  – Asiakassuhteeseen liittyvät tiedot (tilaushistoria, yhteydenotot)
  – Laskutustiedot
  – Markkinointiluvat ja -kiellot

 5. Säännönmukaiset tietolähteet
  Henkilötiedot saadaan ainoastaan rekisteröidyltä itseltään esimerkiksi verkkosivujen kautta tehtyjen
  tilausten, rekisteröitymisten tai yhteydenottojen yhteydessä.

 6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
  Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta kolmansille osapuolille ilman rekisteröidyn suostumusta.
  Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa viranomaisille lain edellyttämissä tapauksissa.
  Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, ellei se ole palvelun toteuttamisen kannalta
  välttämätöntä. Tällöin varmistamme, että tietojen siirto tapahtuu lain vaatimusten mukaisesti.

 7. Rekisterin suojauksen periaatteet
  Rekisteriä käsitellään huolellisesti ja suojataan asianmukaisesti seuraavin keinoin:

       – Manuaalisesti käsiteltävät tiedot säilytetään lukituissa tiloissa.
       – Sähköisesti käsiteltävät tiedot suojataan palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla.
       – Vain tietyillä työntekijöillä on pääsy henkilötietoihin, ja heidät on koulutettu tietosuojaasioissa.

 1. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
  Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on rekisteriin tallennettu, ja vaatia
  virheellisten tietojen korjaamista. Tarkastuspyyntö ja korjauspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja
  osoittaa rekisterinpitäjälle.

 2. Muut rekisteröidyn oikeudet
  Rekisteröidyllä on oikeus:
  – Kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointiin.
  – Pyytää tietojensa poistamista rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”).
  – Pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista tietyissä tilanteissa.
  – Vastustaa tietojensa käsittelyä tietyissä tilanteissa.

  Kaikki edellä mainitut pyynnöt tulee osoittaa kirjallisesti rekisterinpitäjälle sähköpostiin
  mahlakaarto.viivi@gmail.com.

 3. Tietosuojaselosteen muuttaminen
  Rekisterinpitäjä pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Oleellisista muutoksista
  ilmoitetaan rekisteröidyille kohtuullisella tavalla.